佛教百科 > 佛教经书 > 地藏菩萨本愿经(注音版)

地藏菩萨本愿经(注音版)

更新日期:2017-06-13浏览次数:1440 作者:

地藏菩萨本愿经(注音版)

tánɡ yú tián ɡuó sān zànɡ shā mén shí chā nán tuó yì

唐于阗国三藏沙门实叉难陀译


注音版地藏菩萨本愿经卷


dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

忉利天宫神通品第一


rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān ,

如 是 我 闻。 一 时 佛 在 忉 利 天 ,

wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

为 母 说 法 。 尔 时 十 方 无 量 世 界 

, bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

, 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 , 及

dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

大 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 来 集 会。 赞

tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于 五 浊 恶 世 

, xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

, 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力

, tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

, 调 伏 刚 强 众 生, 知 苦 乐 法 ,

ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。 

各 遣 侍 者, 问 讯 世 尊 。 

shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì

是 时, 如 来 含 笑, 放 百 千 万 亿

dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

大 光 明 云, 所 谓 大 圆 满 光 明 云 

、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

、 大 慈 悲 光 明 云 、 大 智 慧 光 明 

yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ

云 、大 般 若 光 明 云 、 大 三 昧 光 

mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé

明 云 、 大 吉 祥 光 明 云 、 大 福 德

ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī

光 明 云 、 大 功 德 光 明 云 、 大 归 

yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ

依 光 明 云 、 大 赞 叹 光 明 云 ,放 

rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

如 是 等 不 可 说 光 明 云 已 。 又 出 

zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì

种 种 微 妙 之 音, 所 谓 檀 波 罗 蜜

yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì

音 、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜

yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó

音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、 禅 波 罗 

mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn

蜜 音 、 般 若 波 罗 蜜 音 、 慈 悲 音 

、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、

、 喜 舍 音 、 解 脱 音 、 无 漏 音 、

zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn

智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 师 子 吼 音 

、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。

、 大 师 子 吼 音 、 云 雷 音 、 大 云 雷 音 。 

chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

出 如 是 等 不 可 说 不 可 说 音 已 ,

suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

娑 婆 世 界, 及 他 方 国 土 , 有 无

liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān

量 亿 天 龙 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天 

ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、

宫, 所 谓 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān

须 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 乐 天 

、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ

、 他 化 自 在 天 、 梵 众 天 、 梵 辅

tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ

天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 无 量 光 

tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ

天 、 光 音 天 、 少 净 天 、 无 量 净 

tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān

天 、 遍 净 天 、 福 生 天 、 福 爱 天 

、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、

、 广 果 天 、 无 想 天 、 无 烦 天 、

wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè

无 热 天 、 善 见 天 、 善 现 天 、 色

jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi

究 竟 天 、 摩 醯 首 罗 天 、 乃 至 非 

xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

想 非 非 想 处 天, 一 切 天 众 、 龙 

zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

众 、 鬼 神 等 众, 悉 来 集 会。 复

yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界, 海 

shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén

神 、 江 神 、 河 神 、 树 神 、 山 神 

、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu

、 地 神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼 

shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí

神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、 饮 食 

shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。

神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 来 集 会。

fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

复 有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界,

zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

诸 大 鬼 王。 所 谓 : 恶 目 鬼 王 、

dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、 啖 胎 

luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 摄 毒 鬼 王 

、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 爱

jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 来 集 会 。 

ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

尔 时 释 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 师 利

fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

法 王 子 菩 萨 摩 诃 萨 : 汝 观 是 一

qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì

切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神, 此 世 

jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

界 、 他 世 界, 此 国 土 、 他 国 土

, rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

, 如 是 今 来 集 会 到 忉 利 天 者,

rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :

汝 知 数 不 ? 文 殊 师 利 白 佛 言 :

shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 测 度 

, bù nénɡ dé zhī 。 

, 不 能 得 知 。 

fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

佛 告 文 殊 师 利 : 吾 以 佛 眼 观 故

, yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

, 犹 不 尽 数。 此 皆 是 地 藏 菩 萨

jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

久 远 劫 来, 已 度 、 当 度 、 未 度

, yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。

, 已 成 就 、 当 成 就 、 未 成 就 。

wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ

文 殊 师 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén

过 去 久 修 善 根 、 证 无 碍 智。 闻 

fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

佛 所 言, 即 当 信 受。 小 果 声 闻 

、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

、 天 龙 八 部 、 及 未 来 世 诸 众 生 

děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

等, 虽 闻 如 来 诚 实 之 语 , 必 怀 

yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

疑 惑。 设 使 顶 受, 未 免 兴 谤 。

wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

唯 愿 世 尊 、 广 说 地 藏 菩 萨 摩 诃

sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

萨 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 愿 ? 而

nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。 

能 成 就 不 思 议 事 。 

fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

佛 告 文 殊 师 利 : 譬 如 三 千 大 千 

shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi

世 界 所 有 草 木 丛 林 、 稻 麻 竹 苇 

、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī

、 山 石 微 尘, 一 物 一 数, 作 一

hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;

yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī

一 界 之 内 、 一 尘 一 劫, 一 劫 之 

nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

内 , 所 积 尘 数, 尽 充 为 劫 , 地

zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi

藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来, 千 倍 

duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

多 于 上 喻 。 何 况 地 藏 菩 萨 在 声 

wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

闻 、 辟 支 佛 地 。 文 殊 师 利 , 此

pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò

菩 萨 威 神 誓 愿, 不 可 思 议 。 若 

wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,

未 来 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān

闻 是 菩 萨 名 字 , 或 赞 叹 、 或 瞻 

lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

礼 、 或 称 名 、 或 供 养, 乃 至 彩 

huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

画 刻 镂 塑 漆 形 像, 是 人 当 得 百

fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。

返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 恶 道 。

wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

文 殊 师 利 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨

, yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

, 于 过 去 久 远 不 可 说 、 不 可 说 

jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

劫 前, 身 为 大 长 者 子 。 时 世 有 

fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

佛 , 号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如

lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān

来 。 时 长 者 子 , 见 佛 相 好, 千 

fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn

福 庄 严, 因 问 彼 佛 : 作 何 行 愿 

, ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

, 而 得 此 相 ? 时 师 子 奋 迅 具 足

wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

万 行 如 来 告 长 者 子 : 欲 证 此 身 

, dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

, 当 须 久 远 度 脱 一 切 受 苦 众 生 

。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

。 文 殊 师 利 ! 时 长 者 子 , 因 发

yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

愿 言 : 我 今 尽 未 来 际 不 可 计 劫 

, wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

, 为 是 罪 苦 六 道 众 生, 广 设 方 

biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ

便, 尽 令 解 脱, 而 我 自 身, 方 

chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī

成 佛 道。 以 是 于 彼 佛 前, 立 斯

dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

大 愿, 于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不

kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

可 说 劫, 尚 为 菩 萨 。

yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

又 于 过 去 , 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 

, shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

, 时 世 有 佛 , 号 曰 觉 华 定 自 在 

wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

王 如 来, 彼 佛 寿 命, 四 百 千 万 

yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

亿 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一

pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn

婆 罗 门 女 , 宿 福 深 厚, 众 所 钦 

jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

敬 ; 行 住 坐 卧 , 诸 天 卫 护 。 其

mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。 

母 信 邪, 常 轻 三 宝 。 

shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ

是 时 圣 女 广 设 方 便 , 劝 诱 其 母

, lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

, 令 生 正 见, 而 此 女 母 , 未 全 

shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

生 信。 不 久 命 终, 魂 神 堕 在 无

wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

间 地 狱 。 时 婆 罗 门 女 , 知 母 在 

shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

世 , 不 信 因 果。 计 当 随 业 , 必

shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

生 恶 趣 。 遂 卖 家 宅, 广 求 香 华 

, jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

, 及 诸 供 具 , 于 先 佛 塔 寺 , 大

xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

兴 供 养。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来 

, qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

, 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 画 威 容 

, duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān

, 端 严 毕 备。 时 婆 罗 门 女 , 瞻 

lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

礼 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言 

: fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài

: 佛 名 大 觉, 具 一 切 智。 若 在 

shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,

世 时, 我 母 死 后, 倘 来 问 佛 ,

bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

必 知 处 所。 时 婆 罗 门 女 , 垂 泣

liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

良 久, 瞻 恋 如 来。 忽 闻 空 中 声 

yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ

曰 : 泣 者 圣 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

今 示 汝 母 之 去 处。 婆 罗 门 女 合

zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

, kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,

, 宽 我 忧 虑 。 我 自 失 母 以 来,

zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

昼 夜 忆 恋, 无 处 可 问 知 母 生 界 

。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

。 时 空 中 有 声, 再 报 女 曰 : 我

shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

是 汝 所 瞻 礼 者, 过 去 觉 华 定 自

zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

在 王 如 来, 见 汝 忆 母 , 倍 于 常 

qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

情 众 生 之 分, 故 来 告 示。 婆 罗 

mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

门 女 闻 此 声 已 , 举 身 自 扑 , 肢 

jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

节 皆 损。 左 右 扶 侍, 良 久 方 苏

。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō

。 而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍, 速 说 

wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú

我 母 生 界, 我 今 身 心, 将 死 不

jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

久 。 时 觉 华 定 自 在 王 如 来 , 告 

shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

圣 女 曰 : 汝 供 养 毕 , 但 早 返 舍 

, duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī

, 端 坐 思 惟 吾 之 名 号, 即 当 知 

mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。 

母 所 生 去 处 。 

shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí

时 婆 罗 门 女 寻 礼 佛 已 , 即 归 其

shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ

舍 。 以 忆 母 故 , 端 坐 念 觉 华 定 

zì zài wánɡ rú lái 。 jīnɡ yī rì yī yè , hū

自 在 王 如 来。 经 一 日 一 夜 , 忽

jiàn zì shēn dào yī hǎi biān 。 qí shuǐ yǒnɡ fèi ,

见 自 身 到 一 海 边。 其 水 涌 沸,

duō zhū è shòu , jìn fù tiě shēn , fēi zǒu hǎi

多 诸 恶 兽, 尽 复 铁 身, 飞 走 海 

shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén

上, 东 西 驰 逐。 见 诸 男 子 女 人 

, bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū

, 百 千 万 数, 出 没 海 中, 被 诸 

è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn 。 yòu jiàn yè chā , qí

恶 兽 争 取 食 啖。 又 见 夜 叉, 其

xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn 、 duō zú duō

形 各 异 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多 

tóu 、 kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn 。 qū

头 、 口 牙 外 出, 利 刃 如 剑。 驱

zhū zuì rén , shǐ jìn è shòu , fù zì bó jué

诸 罪 人, 使 近 恶 兽, 复 自 搏 攫 

, tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi , bù ɡǎn

, 头 足 相 就。 其 形 万 类, 不 敢 

jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì

久 视。 时 婆 罗 门 女 , 以 念 佛 力

ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ

故 , 自 然 无 惧 。 有 一 鬼 王, 名 

yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē

曰 无 毒 , 稽 首 来 迎, 白 圣 女 曰 

: shàn zāi , pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí

: 善 哉, 菩 萨 , 何 缘 来 此 ? 时 

pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù

婆 罗 门 女 问 鬼 王 曰 : 此 是 何 处 

? wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī

? 无 毒 答 曰 : 此 是 大 铁 围 山 西

miàn dì yī chónɡ hǎi 。 shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén

面 第 一 重 海。 圣 女 问 曰 : 我 闻 

tiě wéi zhī nèi , dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí

铁 围 之 内, 地 狱 在 中, 是 事 实 

fǒu ? wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ

否 ? 无 毒 答 曰 : 实 有 地 狱 。 圣 

nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?

女 问 曰 : 我 今 云 何 得 到 狱 所 ?

wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén , jí xū yè

无 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 须 业

lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào 。 shènɡ

力 , 非 此 二 事, 终 不 能 到。 圣 

nǚ yòu wèn : cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi

女 又 问 : 此 水 何 缘, 而 乃 涌 沸 

, duō zhū zuì rén , jí yǐ è shòu ? wú dú

, 多 诸 罪 人, 及 以 恶 兽 ? 无 毒

dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,

答 曰 : 此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生 ,

xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu , wú

新 死 之 者, 经 四 十 九 日 后, 无

rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn

人 继 嗣 , 为 作 功 德 , 救 拔 苦 难 

, shēnɡ shí yòu wú shàn yīn 。 dānɡ jù běn yè suǒ

, 生 时 又 无 善 因。 当 据 本 业 所 

ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi 。 hǎi dōnɡ

感 地 狱 , 自 然 先 渡 此 海。 海 东 

shí wàn yóu xún , yòu yǒu yì hǎi , qí kǔ bèi

十 万 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍 

cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi , qí

此 。 彼 海 之 东, 又 有 一 海, 其

kǔ fù bèi 。 sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,

苦 复 倍。 三 业 恶 因 之 所 招 感,

ɡònɡ hào yè hǎi , qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu

共 号 业 海, 其 处 是 也 。 圣 女 又 

wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài ? wú

问 鬼 王 无 毒 曰 : 地 狱 何 在 ? 无

dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi , shì dà dì yù

毒 答 曰 : 三 海 之 内, 是 大 地 狱

, qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi

, 其 数 百 千, 各 各 差 别。 所 谓 

dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi ,

大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,

kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi , yì wú liànɡ

苦 毒 无 量。 次 有 千 百, 亦 无 量 

kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ

苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 : 我 母

sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù

死 来 未 久, 不 知 魂 神 当 至 何 趣

? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,

? 鬼 王 问 圣 女 曰 : 菩 萨 之 母 ,

zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ

在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答 曰 : 我

mǔ xié jiàn , jī huǐ sān bǎo 。 shè huò zàn xìn

母 邪 见, 讥 毁 三 宝。 设 或 暂 信 

, xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn , wèi zhī

, 旋 又 不 敬。 死 虽 日 浅, 未 知 

shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,

生 处。 无 毒 问 曰 : 菩 萨 之 母 ,

xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ

姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 : 我 父 我

mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn

母 , 俱 婆 罗 门 种, 父 号 尸 罗 善 

xiàn , mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ

现, 母 号 悦 帝 利 。 无 毒 合 掌 启

pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú

菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处, 无

zhì yōu yì bēi liàn 。 yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ

至 忧 忆 悲 恋。 悦 帝 利 罪 女 , 生 

tiān yǐ lái , jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn

天 以 来, 经 今 三 日 。 云 承 孝 顺 

zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

之 子 , 为 母 设 供 修 福 , 布 施 觉 

huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú

华 定 自 在 王 如 来 塔 寺 。 非 唯 菩

sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn

萨 之 母 , 得 脱 地 狱 , 应 是 无 间 

zuì rén , cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ

罪 人, 此 日 悉 得 受 乐, 俱 同 生 

qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó

讫 。 鬼 王 言 毕 , 合 掌 而 退。 婆

luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ

罗 门 女 , 寻 如 梦 归。 悟 此 事 已

, biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ

, 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像 

zhī qián , lì hónɡ shì yuàn : yuàn wǒ jìn wèi lái

之 前, 立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来 

jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

劫 , 应 有 罪 苦 众 生, 广 设 方 便 

, shǐ lìnɡ jiě tuō 。 

, 使 令 解 脱 。 

fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě

佛 告 文 殊 师 利 : 时 鬼 王 无 毒 者 

, dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ

, 当 今 财 首 菩 萨 是。 婆 罗 门 女

zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

者 , 即 地 藏 菩 萨 是 。


fēn shēn jí huì pǐn dì èr 

分身集会品第二


ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议

、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇 

shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏 

pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸 

dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千 

wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

万 亿 那 由 他 数, 共 持 香 华 , 来 

ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因 

dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā 

地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等 

, jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

, 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道 

shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果 

zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻 

yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。 

仰 如 来, 目 不 暂 舍 。 

ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千 

wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量 

、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸 

fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作 

shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪 

ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善 

ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 , 久 

huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰 

。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现 

nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神 

ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉 

jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或 

xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现 

zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现 

ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官 

shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优 

pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻 、

luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前 

rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是 

děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未 

tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣

, shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

, 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉 

lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世 

jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn

言 : 我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引 

, shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

, 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智 

huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

慧 。 我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千 

wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人 

, lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

, 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 , 至 

niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事

, yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

, 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫 

fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生 

wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世 

zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi

尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉 

! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就 

jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度 将 

bì , jí zhènɡ pú tí 。 

毕 , 即 证 菩 提 。 


ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān 

观众生业缘品第三


ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌 

wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众 

shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè

事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界 

, nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

, 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声 

wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

yù zuì bào yī děnɡ 。 

狱 罪 报 一 等 。 

mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言 

: shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī

: 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之 

。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。 

。 佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。 

ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎 

fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众 

shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕 

wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期

。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三 

bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间 

dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼

, huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

, 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或 

hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù

害 , 如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱

, qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

, 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有 

zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒 

lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当 

duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 

wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财 

wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千 

wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言 

: shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

: 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪 

, dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

, 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦

yī niàn bù dé 。 

一 念 不 得 。 

mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云 

hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之 

nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

内 , 其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百 

, mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

, 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空 

quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名 

hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间 

, qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

, 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高 

yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià

一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下 

, xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

, 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火 

chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。 狱

zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪 

, zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

, 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人 

shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众 

yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。 

业 所 感 获 报 如 是 。 

yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身

, huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

, 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空 

fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪 

rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

人 目 。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百 

zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁

, chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

, 抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁 

chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏 

shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

时 , 寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转 

jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄

。 cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

。 此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间 

zuì bào , qí shì rú shì 。

罪 报, 其 事 如 是 。

yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等 

wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

为 五 ? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至 

jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬 

tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生 

ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán

革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸 

, kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

, 渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

人 , 羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或 

lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn

龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感 

, xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě

, 悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者 

、 ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

、 若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百 

qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

求 一 念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽 

,fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

, 方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。 

dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù

地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱

, cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

, 粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。 

忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。


yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì 

阎浮众生业感品第四


ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来 

dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化 

。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多 

chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。 

脱 。 唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。 

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生 

wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结 

yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐 

jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

, dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

, 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧 

niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓 

, ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。 

, 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。 

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世 

zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

尊 , 地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯 

yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。 

愿 世 尊, 略 而 说 之 。 

ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿 僧 

qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

, hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

, 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、 世 间 

jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人 

shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

师 、 佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万 

jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与 一

lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多 

zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便 

。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告 

dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成 

fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿 

chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。 

fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 , 其

fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有 

yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化 

, yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

, 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食 

ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗 

hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食 

dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食 

qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

愍 , 如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为 

zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚 

niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形 

xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

像, 存 亡 获 报。 光 目 闻 已 , 即

shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

后 , 梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒 

, jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

, 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘 

, ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

, 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处 

àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下 

jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱 

miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽 

yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è 

合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

道 。 婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难 

, yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

, 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称 

shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光 

mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三 

suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

岁 , 更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十 

fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所 

fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三 

tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永 

jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对 

qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百 

qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 , 所 有 

dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓 

yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生 

è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成 

fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓 

yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善 

nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵 

zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 , 当 

shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。 

fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光 

mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远 

jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿 

, ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

, 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有 

nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

男 子 女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者 

, liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

, 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若 

yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 , 归 

yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬 

jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种 

zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者 

。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸 

tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生 

rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能 

yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。 

忆 宿 命 因 果 本 末 。 

dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众 

shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流 

bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经 

, yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

, 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在 

wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌 

ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云 

hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓 

yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。 

言 。 唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今 

wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广 

lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世 

jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

界 , 阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便 

zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

yuàn yào yù wén 。 

愿 乐 欲 闻 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫 

lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

来 , 迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹 

wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断 

, yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。 rú shì

, 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。 如 是 

pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

者 , 说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎 

zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

悖 逆 父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

报 。 若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说 

fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生 

chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁 

bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若 

yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报 

。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮 

huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫 

shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝 

bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

报 。 若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使 

xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 , 说 

wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说 

biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众 

shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百 

qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生 

, xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

, 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

huò zhònɡ shēnɡ。 

惑 众 生 。 

sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。 


注音版地藏菩萨本愿经卷 


dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

地狱名号品第五


ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨

yán : rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未 

lái xiàn z, ài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,

jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,

dì yù mínɡ hào, jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào 。

世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。

dì zànɡ dā yán : rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神 

, jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào ,

, 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,

jí zuì bào è bào zhī shì 。

及 罪 报 恶 报 之 事 。

rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān , hào yuē tiě

仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁 

wéi, qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。

yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn, yòu yǒu dì yù

有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱

, mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

, 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 , 名 曰 四

jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo ; fù yǒu

角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē jiá shān ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

, 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 

niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē qiān rèn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

, 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕 

shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu ; fù yǒu

舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ

地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē dàn yǎn ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán ;

曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱 , 名 曰 铁 丸 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn 。

, 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。

dì zànɡ bái yán : rén zhě, tiě wéi zhī nèi, yǒu

地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有 

rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn 。

如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。

ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿 

dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火 

ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,

huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,

huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地

yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱 , 烧 手 

dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

地 狱, 烧 脚 地 狱 , 倒 刺 地 狱, 火 

wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。

rú shì děnɡ dì yù 。

如 是 等 地 狱 。

qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、

huò èr 、 huò sān 、 huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān ,

或 二 、 或 三 、 或 四 、 乃 至 百 千 ,

qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

其 中 名 号, 各 各 不 同 。

dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán : rén zhě ,

地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,

cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业

ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

感 如 是。 业 力 甚 大 , 能 敌 须 弥 ,

nénɡ shēn jù hǎi, nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。 shì ɡù zhònɡ shēnɡ

能 深 巨 海 , 能 障 圣 道。 是 故 众 生 

mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào ,

莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,

xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn, qí lù ɡè

纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各

bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu 。 wǒ jīn

别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今 

chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,

wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 。

唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。

pǔ xián dā yán : wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,

普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,

wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行 

zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。

dì zànɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì。

地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。

huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn, yè chā shí zhī 。

或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi, zhǔ zuì rén

或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人 

shēn 。 huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪 

rén bào 。 huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo, chèn

人 抱。 或 有 地 狱 , 使 诸 火 烧, 趁 

jí zuì rén 。 huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

及 罪 人。 或 有 地 狱 , 一 向 寒 冰 。

huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào 。 huò yǒu dì yù ,

或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,

chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火 

qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi 。 huò yǒu

枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有 

dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘 

jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu 。

缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。

huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。

rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有 

bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,

shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行 

ɡǎn 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一

yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多 

yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn, luè

狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略 

shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn 。

说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。


rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六


ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百 

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现 

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等 

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广 

zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生 

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名 曰 

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见 

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

普 广 白 言 : 唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有 

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者 

、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三 

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或 

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜 

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是 

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 , 不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养 

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁 

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香 

、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱 

、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有 

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿 

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承 

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百 

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋 

, duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志 

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫 

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑 

lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万 

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生 

, zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人 

, nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中 

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲 

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人 

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人 

fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之 

rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫 

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受 

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵 

shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人 

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见 

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

或 游 险 道 、 或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫 

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论 

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对 

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物 , 或 

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、 或 

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至 

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是 

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心 

mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 , 见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐 

、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千 

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷 

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处 

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令 

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经 

, huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn 。

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱 

děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由 

zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志 

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士 

、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新 

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早 

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念 

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱 

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承 

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月 

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十 

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是 

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害 

、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状 

。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤 

shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北 

bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来 

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋 

rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸 

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当 

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利 益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像 

, nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之 

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 , 生 尊 

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未 

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯 

rán dǐnɡ shòu 。

然 顶 受 。

shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫 

lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。


lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七


ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念 

, wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初 

xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等 

bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐 

kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识 

, tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识 

yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚 

。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便 

zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临 

mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣 

xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名 

zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

, jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 , 缘 是 眷 

shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è 

广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在 

juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

眷 属, 利 益 无 量。

shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

人 非 人 等 , 劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终 

zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜 

jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘 

, zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生 

, dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临 

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命 

zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况 

lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何 忍 眷 属 

ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

更 为 增 业 。

pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人 

,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸 

fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

一 沙 一 尘, 如 是 利 益, 悉 皆 自 得 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰 

dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十 

fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

藏 菩 萨 言 : 大 士 , 是 南 阎 浮 提 众 

shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修 

ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是 

mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现 

zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是 

shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

事。 长 者 , 未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪 

, xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在 

shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后 

, juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

, 眷 属 小 大 , 为 造 福 利 一 切 圣 事 

, qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

, shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现 

zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥 

yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审 

dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

千 万 愁 苦 , 何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中 

, wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕 

dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终 

zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食 

wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

未 献 佛 僧 , 勿 得 先 食。 如 有 违 食 

, jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命 

zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎 

fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属 

, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤 

kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

那 由 他 阎 浮 鬼 神 , 悉 发 无 量 菩 提

zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。


yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

阎罗王众赞叹品第八


ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所 

。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王 

、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼 

wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼 

ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主 

hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

主 财 鬼 王 、 主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王 

、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼 

wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险 

ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王 

、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼 

wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

是 诸 鬼 王 与 阎 罗 天 子, 承 佛 威 神 

, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉 

lì, zài yī miàn lì 。

利, 在 一 面 立 。

ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

: 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承 

fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获 

shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世 

zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视 

dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便 

ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生 

ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

世 尊 为 我 解 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

, yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

, 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生 

, zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

, 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本 

yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮 

zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如 是 迷 人, 在 险

dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有 

yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢 迷 人 欲

jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险 

dào, miǎn zhū è dú 。

道, 免 诸 恶 毒 。

zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言 

: duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

: 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是 

dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损 

xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别 

zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸 

lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

路 人, 若 男 若 女 , 言 于 此 路 多 诸 

dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪 

kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

苦 众 生 , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

, yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

, 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险 

dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言 

yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧 

cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è 

曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解 

tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人 

, ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

, 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷 

shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家 

tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或 

yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至 

xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香 

ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是 

rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸 

xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí tǔ dì fēn , biàn

小 鬼, 各 有 大 力 , 及 土 地 分, 便 

lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横 

bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等 

chù, hé kuànɡ rù mén 。

处, 何 况 入 门 。

fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰 

zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘 

, zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

, 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆 

zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生 

zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

之 时, 不 问 男 女 , 或 欲 生 时, 但 

zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害 

, qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

, 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷 

shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令 

zǐ mǔ bù dé ān lè 。

子 母 不 得 安 乐 。

hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼 

jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早 

lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使 

lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

。 翻 为 杀 害, 聚 集 眷 属。 以 是 之 

ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

tí xíng shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百 

qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至 

zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

hé kuànɡ běn zào è zhě 。

何 况 本 造 恶 者 。

shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命 

zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃 

zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当 

xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经 

diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,

典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生 

。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生 

sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

yǒnɡ dé ān lè 。

永 得 安 乐 。

ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是 

xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生 

sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

死 时, 信 受 我 语 , 无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 是 大 鬼 王 主 

mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王 

, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

, 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士 

cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

, hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

, 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世 

jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。


chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

称佛名号品第九


ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊 

tīnɡ wǒ shuō zhī 。

听 我 说 之 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

地 藏 菩 萨 白 佛 言 : 世 尊, 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边 

shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 

, zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

, 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生 

sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞 

tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 

fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是 

rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

人 于 无 上 道 永 不 退 转。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

如 来。 若 有 男 子 、 女 人, 闻 是 佛

mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生 

yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗 

jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归 

yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

。 若 有 男 子 女 人 , 闻 是 佛 名, 志 

xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕 

è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有 

fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来 

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭 

jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 

shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

zhī zuì 。

之 罪 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者 

, shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

, 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

bì chénɡ pú tí 。

必 成 菩 提 。

yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智 

shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男 

ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

量, 何 况 多 名 。

shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

, zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

, 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人 

ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是 

wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫 

, liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

, 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获 

fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。 

福 无 量, 灭 无 量 罪 。

 


注音版地藏菩萨本愿经卷 


jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

校量布施功德缘品第十 


ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 承 佛 威 神 , 从 

z, uò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

观 业 道 众 生 ,校 量 布 施 ,有 轻 有 重,

yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生 

qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

千 生 受 大 福 利 者。 是 事 云 何 , 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

世 尊 为 我 说 之 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 吾 今 于 忉 利 天 宫 

yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

一 切 众 会 ,说 阎 浮 提 布 施 较 量 功 

dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

德 轻 重 , 汝 当 谛 听 , 吾 为 汝 说 。

dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

佛 告 地 藏 菩 萨 : 南 阎 浮 提 , 有 诸 国 王 

、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

、 宰 辅 大 臣 、 大 长 者 、 大 刹 利 、 大 婆

luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

罗 门 等 , 若 遇 最 下 贫 穷 , 乃 至 癃 残 喑 

yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

哑 , 聋 痴 无 目 , 如 是 种 种 不 完 具 者 。

shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

是 大 国 王 等 欲 布 施 时 , 若 能 具 大 慈 悲 

xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

下 心 含 笑 ,亲 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

软 言 慰 喻 , 是 国 王 等 所 获 福 利 , 如 布

shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 缘 

shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

是 国 王 等 , 于 是 最 贫 贱 辈 及 不 完 具 者 

, fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

, 发 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 报。 百 千 生

zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 宝 具 足 , 何 况 衣 食 受 用 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

婆 罗 门 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

菩 萨 声 闻 辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 供 养 

bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

布 施。 是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身 

, shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

, 受 胜 妙 乐 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回 

xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

向 法 界 , 是 大 国 王 等 , 于 十 劫 中 , 

chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

常 为 大 梵 天 王 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

婆 罗 门 等 , 遇 先 佛 塔 庙 , 或 至 经 像 ,

huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

毁 坏 破 落 , 乃 能 发 心 修 补 。 是 国 王 等 

, huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

, 或 自 营 办 , 或 劝 他 人 , 乃 至 百 千 人 

děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

等 布 施 结 缘。 是 国 王 等 , 百 千 生 中

chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

常 为 转 轮 王 身。 如 是 他 人 同 布 施 者 ,

bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

百 千 生 中 常 为 小 国 王 身 ,更 能 于

tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

塔 庙 前, 发 回 向 心。 如 是 国 王 乃 及 诸

rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

人 , 尽 成 佛 道 , 以 此 果 报 无 量 无 边 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及 婆

luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

罗 门 等 , 见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 , 若

yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

一 念 间 , 具 大 慈 心 , 布 施 医 药 饮 食 卧 具

, shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

, 使 令 安 乐 。 如 是 福 利 最 不 思 议 , 一

bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

百 劫 中 常 为 净 居 天 主 , 二 百 劫 中 

chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

常 为 六 欲 天 主 , 毕 竟 成 佛 , 永 不 堕 

è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

恶 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 闻 苦 声。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及

pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

婆 罗 门 等 , 能 作 如 是 布 施 , 获 福 无 量 

。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

。 更 能 回 向 , 不 问 多 少 , 毕 竟 成 佛 ,

hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

何 况 释 梵 转 轮 之 报。 是 故 地 藏 , 普

quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

劝 众 生 当 如 是 学 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 善 男 子 善 女

rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 毛 发 沙 尘 

děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

等 许 , 所 受 福 利 , 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 萨 形 像 、 辟 支 佛

xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

形 像 、 转 轮 王 形 像 , 布 施 供 养 得

wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

无 量 福 , 常 在 人 天 受 胜 妙 乐 。 若

nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

女 人 , 遇 大 乘 经 典 , 或 听 闻 一 偈 一 句

, fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

, 发 殷 重 心 , 赞 叹 恭 敬 , 布 施 供 养 。

shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

是 人 获 大 果 报 , 无 量 无 边。 若 能 回 

xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

向 法 界 , 其 福 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 经 典。 新 者 布

shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

施 供 养 , 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

故 者 , 或 毁 坏 者 , 修 补 营 理 , 或 独 发

xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

心 , 或 劝 多 人 同 共 发 心。 如 是 等 辈,

sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

三 十 生 中 常 为 诸 小 国 王 , 檀 越

zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

之 人, 常 为 轮 王 , 还 以 善 法 教 化 诸

xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

小 国 王 。复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有

shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 种 善 根

,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

, 或 布 施 供 养 , 或 修 补 塔 寺 ,或 装 理

jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

经 典 , 乃 至 一 毛 一 尘 , 一 沙 一 渧 。

rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 乐 。

rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

如 但 回 向 自 家 眷 属 , 或 自 身 利 益 ,

rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

如 是 之 果 , 即 三 生 受 乐 , 舍 一 得 万 报 。

shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

是 故 地 藏 , 布 施 因 缘 , 其 事 如 是 。


dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

地神护法品第十一


ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘 

。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

。 如 文 殊 、 普 贤 、观 音 、 弥 勒 , 亦 化 

bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟 

。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所 

fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住 

chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 

qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养, 瞻 礼 赞 叹

。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 无 水 火 灾 ;

qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

dé rú shì lì yì 。

得 如 是 利 益 。

fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

复 白 佛 言 : 世 尊 ,未 来 世 中 , 若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 ,供 

yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃 

zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏 

pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通 

,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

, 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害 

jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 ,何 况 令 受 。

fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

非 但 汝 独 护 是 人 故, 亦 有 释 梵 眷 属,

zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣 

xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 

niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。


jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

见闻利益品第十二


ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相 

ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相 

ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红 

háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

毫 光 、 大 海 云 毫 光。

yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

:tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

: 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 

ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

: 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲 

,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

, 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化 

qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

千 万 亿 身 。所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之 

lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽 

。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称 

yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若 

ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

见 汝 形 者 、恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是 

zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生 

rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受 

jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天 

lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中 

,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

, 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若 

nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天 

rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三 

è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香 、 华 

、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供 

yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名 

, yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

, 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属 

, jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

, 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之 

shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是 

rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报 

mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

, shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

, 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 男 子

nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十 

suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐 

mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷 

shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

属 , 不 知 落 在 何 趣、生 何 世 界 、 生 何

tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

乃 至 闻 名 ,一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是 

rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当 

jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

劫 数 , 承 斯男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形 

xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或 

yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦。 乃 至 横 事 不 入 其

mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩 

dǐnɡ shòu jì 。

顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 有 善 男 子

shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众 

shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者 , 欲 出 离 三 界 

zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名 

zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝 

bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养 

zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求 

, xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

, 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲 

, yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

, 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。

萨 摩 顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视 

lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

令 熟, 旋 得旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消 

chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是 

zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像 

,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

, 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然 

hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授 

ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘 

shī yī jù yī jì 。

失 一 句 一 偈 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 诸 人 

děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病 

、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间, 多

yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食 

fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 善 男 

zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或 

yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

河 海 、 乃 及 大 水 、或 经 险 道。 是 人 先 

dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼 

shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至 

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎 

fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

见 闻 瞻 礼 一念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

少 失 父 母 恩 爱 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,

xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记。

yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

是 人 既 发 大 悲 心 ,先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

虽 立 是 愿 不 思 议 ,旋 读 旋 忘 多 废 失,

sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

三 七 日 内 勿 杀 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,

jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

但 当 瞻 礼 及供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。


zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

嘱累人天品第十三


ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之 

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人 

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者 

, fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若 

yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分 

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱 

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛 

yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是 

rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随 

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至 

mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸 

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人 

suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天 

, shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来 

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 

, yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

, 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是 

rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人 , 于 生 死 中 速 得 解 脱。 何 况 闻 诸 善 

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

事 , 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 

zhuǎn 。

转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏 

, bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 ,我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 

,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

, 乃 及 一 切 天 龙 , 闻 此 经 典 及 地 藏 名 

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿 

shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 ,

luè ér shuō zhī 。

略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至 

dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 , 衣 服 珍 宝 , 布 施 供 

yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

者 、 天 龙 护 念 , 二 者 、 善 果 日 增 , 三 

zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九 

zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

者 、 人 见 钦 敬 , 十 者 、 神 鬼 助 持 , 十 

yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

,shí sān zhě 、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

, 十 三 者、 端 正 相 好 , 十 四 者 、 多 生 

tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

sù zhì mìnɡ tōnɡ , shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

zhě 、 juàn shǔ huān lè , shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处 

jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三 

zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生 

, èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

, 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

聪 明 利 根 ,二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

复 次 虚 空 藏 菩 萨 :若 现 在 未 来 , 天 龙 

ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

三 者 、 诸 佛 护 临 ,四 者 、 菩 提 不 退,

wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

七 者 、 毕 竟 成 佛 。

ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说 

zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释 

jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 大 威 

shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠 

yīnɡ , ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

, yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

, 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。


打印 本文来源于:佛地网
返回顶部